Privacyverklaring

 

Uw persoonsgegevens en privacy binnen Medische Laboratoria Dr Stein & Collegae.

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Medische Laboratoria Dr Stein & Collegae

In onze laboratoria kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zoals uw naam geboortedatum en geslacht. Dit kan noodzakelijk zijn voor een juiste analyse,  (rapportage) en voor het financieel afhandelen van de onderzoeken. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de melding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van Medische Laboratoria Dr Stein & Collegae.

Medische Laboratoria Dr Stein & Collegae  is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, die aan ons worden aangeboden. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoen wij als  volgt, uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld,   voor zorgverlening middels analyses van de aangeboden monsters als bloed, urine, haren, en speeksel.

Ten behoeve van de Arbodienstverlening kan het noodzakelijk zijn dat de gegevens langer dan 10 jaar worden bewaard. Alle medewerkers van Medische Laboratoria Dr Stein & Collegae zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Hiervoor zijn ze bekwaam en bevoegd geacht.

Uw persoonsgegevens worden optimaal beveiligd tegen onbevoegde toegang. Alle domein namen zijn beveiligd, de website als ook de in gebruik zijnde communicatielijnen. 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. De aanvraag- formulieren,  maximaal 6 maanden , waarna deze correct vernietigd worden . Zowel de fysieke als de digitale versies. Voor Arbo gerelateerde  gegevens kan deze bewaartermijn 40 jaar (vanaf het laatste onderzoek ) zijn.

 

U heeft de volgende rechten:

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier. Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van deze  rechten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan ons.          Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting hierop.  U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal 40 jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw uitslagen en het beschermen van uw privacy als u de aanvraag zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Medische Laboratoria Dr Stein & Collegae is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

 

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Onze medewerkers hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Uitzondering op deze regel kan doorbroken worden, als er gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

 

Uitwisseling gegevens

Medische Laboratoria  Dr Stein & Collegae  wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven  relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit  aan uw huisarts of specialist of behandelaar.

Heeft u een klacht?

Voor de klachtenafhandeling kennen wij een klachten commissie die uw klacht na melding in behandeling neemt. Zij zal u per ommegaande berichten als uw klacht binnen komt.

Ook zal de voorzitter van deze commissie u gedurende de afhandeling/ behandeling van uw klacht u op de hoogte houden.    

 

Privacy reglement Website

In dit privacy statement informeren wij u hoe er op de website wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Dit privacy statement heeft geen betrekking op pagina's waarvan deze websites eventueel een link bevatten. Door het gebruik maken van deze website gaat u akkoord met het onderstaande privacy statement en tevens met het verzamelen en/of gebruiken van uw gegevens door ons zoals hieronder omschreven. Wij behouden ons het recht voor deze verklaring te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking, te wijzigen.

Wij verzamelen passief verstrekte informatie

Wij verzamelen via onze websites eveneens domeingegevens welke onderdeel uitmaken van de analyse omtrent het site gebruik. Deze informatie, bijvoorbeeld het aantal malen dat de websites bezocht worden en welke pagina's er binnen de websites bekeken worden, wordt door ons verzameld met als doel het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de internetpagina's. Voor zover de gegevens door ons worden verwerkt gebeurt dit volledig anoniem. De informatie wordt automatisch verzameld zodat u dus geen handelingen hiervoor hoeft te verrichten.

 

Cookies

Pagina's op deze website kunnen gebruik maken van "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die afhankelijk van de persoonlijke instellingen van de browser automatisch op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Deze tekstbestanden worden gebruikt voor registratie en om de websites bij een volgend bezoek aan te passen aan uw wensen. Cookies kunnen geen gegevens van uw harde schrijf verwijderen dan wel lezen.

 

Zoals reeds vermeld kunt u deze cookies al dan niet automatisch laten plaatsen op uw harde schijf. Indien u echter cookies weigert is het mogelijk dat sommige pagina's niet volledig functioneren en u bijvoorbeeld geen toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie op de websites.

 

Nieuwsbrief

Iedere inzender wordt automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief van Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae. Mocht u zich hiervoor willen afmelden, dan kunt u een e-mail verzenden naar info@medlab-stein.nl. Gelieve hierin tevens kort uw reden van afmelding te vermelden. Deze informatie zal gebruikt worden om de inhoud en frequentie van onze nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de wensen van de ontvangers.

 

‚Äč

Aanvraagformulier algemeen onderzoek
Overzicht laboratoriumanalyses
Prijslijsten Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae
Humicon  in het Engels
Euregio Laboratory Services in het Engels
DE